6552 Sayılı Torba Kanun ile TTK md. 371’e Eklenen Yedinci Fıkraya İlişkin Değerlendirmeler

Torba Kanunun 131. maddesine istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) md. 371’e eklenen yedinci fıkra, temsil yetkisindeki sınırlamaların tescili hususunda kanuna açıkça aykırı, ancak yerleşik bir uygulamayı yasal zemine kavuşturmak ve bu yolla anonim ve limited şirketlere koruma sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenleme sadece uygulamayı yakından ilgilendirmesi bakımından değil, teorik boyutuyla da son derece dikkat çekicidir.